Hieronder geven we een kort verslag van alle zaken waar we mee bezig zijn geweest en tevens een paar vragen. We hopen dat er vanuit het dorp in elk geval reacties op komen, zodat we een beeld krijgen van hoe U tegen de diverse zaken aankijkt.

Stoppen en parkeren Schoolstraat bij de school
Bij de nummers 1a en 3 in de Schoolstraat zijn de trottoirbanden geel gemaakt. Dit wil zeggen, dat er niet meer gestopt en geparkeerd mag worden om kinderen naar school te brengen of op te halen. Dit om de overlast te voorkomen voor de aanwonenden. En ook voor de veiligheid van de aankomende en vertrekkende kinderen.

Hofstraat-Schoolstraat-Tuinstraat
Aangezien er voor het jaar 2021 een herinrichting gepland staat voor de Hofstraat lijkt het ons verstandig om een avond te beleggen met de bewoners van deze straten om ideeën en voorstellen te verzamelen, zodat we deze door kunnen geven aan de gemeente. Te denken valt aan de parkeerplaatsen, parkeeroverlast als iedereen thuis is, groen, eenrichtingverkeer en wie weet wat meer. Er komt een uitnodiging bij elke woning in deze straten in de bus om de avond in het dorpshuis te bezoeken. We hopen, dat U vast na gaat denken over hoe U de inrichting van Uw straat graag zou willen hebben en zien U graag op 31 oktober in het dorpshuis.

SAIL 2019
Ondanks het koude weer en een klein buitje tegen 20 uur kunnen we weer terugzien op een prachtig evenement. Verderop in de dorpskrant vindt U een verslag. We hopen dat we in 2021 weer een SAIL kunnen organiseren en dan met Nederhemert aan het einde van de route.

Aanvraag extra budget
We zijn een plan en een begroting aan het opstellen om in te dienen als aanvraag voor het extra budget, wat de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt. Afgelopen jaar is mede met dit bedrag de aanleg van de ijsbaan gerealiseerd. Voor komend jaar (indien we het toegekend krijgen) zouden we het historische bushokje / weegbrughuisje van op willen knappen.
Mochten er echter andere ideeën zijn, dan horen we dat graag.

Jeu de boules baan
Er is een vraag gekomen voor de aanleg van een jeu de boules baan. We hebben al een paar maal gepolst of er animo voor is, maar daar is tot op heden niets uitgekomen. Nu heeft zich iemand gemeld, die graag zo’n baantje zou hebben in het dorp en die het onderhoud op zich wil nemen.
Voordat we hier verder mee aan de slag gaan zouden we graag willen weten of er mensen zijn die in de jeu de boules club of vereniging willen spelen. Mocht er voldoende animo voor zijn, dan kunnen we bekijken hoe en waar we dit kunnen realiseren. Mocht U dit willen gaan spelen, laat dit dan even weten, zodat we helder krijgen of het zin heeft om een baan te realiseren.
U kunt dit mailen naar:
willemien.hobo@gmail.com

Parkeerplaatsen bij het kerkhof
We hebben al een paar maal een gesprek gehad over de eventuele aanleg van parkeerplaatsen bij het kerkhof, maar tot nu toe ontbrak een budget om het te realiseren. We denken dat het in ieders belang is dat er parkeerplaatsen komen, in elk geval voor invaliden, dicht bij de ingang.
Tot nu toe wordt er bij particulieren tegenover het kerkhof op privéterrein geparkeerd en we zouden graag hebben dat we dat bij het kerkhof kunnen gaan realiseren. Nu komt er in de toekomst een kernenbudget om in elke kern een noodzakelijke voorziening van algemeen nut te realiseren. We zouden dus hiervoor deze parkeerplaatsen in kunnen dienen. De vraag is of dat U het hiermee eens bent, want het moet wel breed gedragen worden. Mochten er niet veel mensen voor zijn, dan zouden we graag polsen wat er verder in ons dorp gemist wordt of verbeterd kan worden. Laat het ons weten!

Zomermarkt
We zijn aan het nadenken over de zomermarkt voor 2020. Een aantal mensen heeft aangegeven het leuk te vinden om dit in Nederhemert Noord te doen. We gaan bekijken of dat gaat lukken en wanneer dit dan het best georganiseerd kan worden, daarbij rekening houdend met 75 jaar bevrijding, rommelmarkt school en feestweek Oranjevereniging.

75 jaar bevrijding
We zijn benaderd door de gemeente om mee te denken en plannen aan te leveren voor de herdenking van 75 jaar bevrijding. We hebben een idee geopperd, maar tevens aangegeven, dat wij als dorpsraad daar niet over gaan. Dit is een taak van de Oranjevereniging. We zullen met hun contact opnemen om ons plan voor te leggen en te kijken of we kunnen helpen bij het realiseren.

Bestuur dorpsraad
Wim van der Toorn is al eerder teruggetreden als bestuurslid en voorzitter van de dorpsraad nadat hij was geïnstalleerd als raadslid. Hij was nog wel adviserend aanwezig. Maar ook daar is nu definitief een punt achter gezet. Wim is dus niet meer betrokken bij de dorpsraad. René van de Werken is voorzitter geworden en Walter Esch is toegetreden tot het bestuur, hij was adviserend aanwezig namens Zuid en dus geen officieel bestuurslid. Nu dus wel. Walter is de vicevoorzitter geworden. Verder heeft ons bestuurslid Dirk Jan van Brenk aangegeven, dat hij en zijn vrouw Nederhemert gaan verlaten. Volgend jaar gaan ze verhuizen naar Waardenburg, vandaar dat hij tot december in ons bestuur zal blijven en daarna terugtreedt. We zijn dus op zoek naar zeker 2 nieuwe leden voor onze dorpsraad. Heeft U interesse en zin om U in te zetten voor onze gemeenschap, dan zouden we het heel erg leuk vinden dat U ons bestuur komt versterken.
U kunt zich aanmelden bij één van onze bestuursleden of per mail bij
willemien.hobo@gmail.com
Aanmelding tot uiterlijk 9 november 2019.

Volgende vergadering
Onze volgende vergadering staat gepland voor maandagavond 11 november 2019 om 19.30 uur in dorpshuis de Gaarde.
Inloop halfuurtje is van 19.00 tot 19.30 uur.