Door corona hebben we met zijn allen een vreemd jaar doorgemaakt. Nu we de laatste dagen van het jaar voor ons hebben zijn we nog steeds beperkt in onze omgang met elkaar. Wij als dorpsraad hebben hierdoor wel iets ondernomen, maar een aantal plannen heeft geen doorgang kunnen vinden helaas, dat is niet erg. Het belangrijkste is, dat we allemaal gezond blijven.

Zwerf vuilruimen

Dirk Brugmans heef t samen met Kiki Kossmann en een aantal vrijwilligers een zwerfvuil opruimactie georganiseerd, die zeer succesvol is verlopen.

Dorpsplein

Er staat in het beleidsplan voor de toekomst de vraag om een dorpsplein. Er is niet veel openbare ruimte in het dorp om dit nu te realiseren. Een mogelijkheid zou zijn herinrichting van de Binnenweg. Er is een schetsplan gemaakt en overleg geweest met COOP, Dorpshuisbeheerder, aanwonenden, Oranjevereniging en IJsclub of dit werkbaar en wenselijk is.

Er is positief op gereageerd en nu wordt er eerst gekeken of het mogelijk is en wat de kosten dan zouden zijn. Aan de hand van deze gegevens gaat beslist worden of het zinvol is hier geld aan uit te geven. De parkeerplaatsen zullen behouden blijven. Er komt alleen ander straatwerk.

Parkeerplaatsen bij het kerkhof.

We hebben uit ons extra budget gevraagd om een bijdrage om parkeerplaatsen bij het kerkhof te realiseren. Dit is toegezegd. Nu wachten we op een vergunning en dan hopen we dit in 2021 nog te kunnen realiseren. De plaatsen waren voorzien naast de poort. Er zouden duikers geplaatst worden. Helaas heeft het Waterschap hier een stokje voor gestoken.

De nieuwe aanvraag is voor het stukje grond naast het Klaverpad. De gemeente gaat hier hun medewerking aan verlenen en het zal begin volgend jaar aangelegd gaan worden.

Hemertse Held

Onze jaarlijkse verkiezing van de Hemerts Held hebben we wel kunnen organiseren en U krijgt op een bijlage te horen wie het is geworden. Er zijn weer een groot aantal reacties binnen gekomen met een flink aantal voordrachten. De uitslag kunt U lezen in de dorpskrant van maart 2021.

Wilt U het echter eerder weten, dan staat het na de uitreiking op onze website en facebook.

Aanrijtijd ambulances

We hebben een brief gestuurd naar het College van B & W waarin we onze zorgen uiten over de aanrijtijd van een ambulance naar Ned erhem ert . De wettelijke aanrijdtijd is 15 minuten en dit is vaak niet haalbaar gebleken. Dit is niet alleen in Nederhemert, maar gaat op voor de gehele gemeente.

De gemeente ziet het belang in van een snelle en goede oplossing van dit probleem en zijn er mee bezig.

Beweegtuin

Er wordt gekeken naar een locatie om eventueel een beweegtuin aan te leggen. Er zijn diverse mogelijkheden geopperd. Zo zou gekeken kunnen worden of het bij het gezondheidscentrum zou kunnen, bij de Sterakker of misschien beter even uitstellen tot het seniorencomplex gebouwd gaat worden bij de Maastuinen.

We zijn er nog niet uit. We houden het echter in gedachten.

Herinrichting Hofstraat.

De Hofstraat is in november en december op de schop voor het vernieuwen van de waterleiding en voor aanleg van glasvezel. In maart zal begonnen worden met het opnieuw inrichten van de straat.

Helaas kan niet alles in de periode maart gedaan worden, dus de mensen houden nog een aantal maanden overlast.

Eeuwigdurende graven

We kregen de vraag of er in de gemeente Zaltbommel ook eeuwigdurende graven te koop zijn.

Dit is mogelijk. In Brakel is de stichting Grafrust gevestigd. Zij hebben bij de gemeente een grondverkoop aangevraagd. Dit is nog in behandeling.

Mocht U vragen hierover hebben, dan kunt U met hen contact opnemen of zelf bij de gemeente vragen wat de mogelijkheden voor een particulier zijn in deze.

Hondenpoep

Bij de dorpsraad komen er de laatste tijd steeds vaker klachten binnen over hondenpoep. Op de stoepen, in paadjes en brandgangen is regelmatig een drol te vinden. Binnen de bebouwde kom is het verplicht de hondenpoep op te ruimen, met uitzondering van de gebieden die aangewezen zijn als hondenuitlaatplaats. Wij hopen dat een ieder zijn verantwoor- delijkheid neemt als eigenaar van een hond en deze uit laat op plaatsen die daar geschikt voor zijn.

Eindejaarsactiviteiten

Helaas kunnen we niets organiseren voor het einde van het jaar. Er komt dus geen wedstrijd. De Oranjevereniging kijkt nog of een lampionnenoptocht mogelijk is, maar ook dat is niet zeker.